ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

Non-Communicable Disease

Coronary Heart Disease ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

Dementia ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ

Diabetes ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼

 • Healthy Diet for Diabetic Persons
  ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ

 • What is Diabetes?
  ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

Obesity ਮੋਟਾਪਾ

 • Weight Management
  ਵਜ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

Osteoporosis ਓਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ

 • High Calcium Diet to Prevent Osteoporosis
  ਹਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਉ

Hypertension ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ

Please reload

Useful Links:

The Family Planning Association of Hong Kong

Smoking Cessation Programme

United Christian Nethersole Community Health Service 

Centre for Health Protection Hong Kong  

Hospital Authority

Race Relations Unit

 +852 2344 3019

© Copyright